ช่อเฟอเรโร่

ส่งดอกไม้อุตรดิตถ์ (5)

ส่งดอกไม้อุตรดิตถ์ (4)

ส่งดอกไม้อุตรดิตถ์ (3)

ส่งดอกไม้อุตรดิตถ์ (2)

ส่งดอกไม้อุตรดิตถ์ (1)